E-Poster Bildiriler

Yayın Numarası Konu Başlığı Sunan Yazar
PS – 001 MESANE İÇİ BCG TEDAVİSİ SONRASI, HİPERKALSEMİ GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU OLGUSU Zehra Akşit
PS – 002 ANÜRİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA İNTERDİYALİTİK AĞIRLIK ARTIŞI Selda Selimoğlu Namoğlu
PS – 004 İLAÇ İLİŞKİLİ RABDOMİYOLİZ OLGUSUNDA ATEŞİN BEKLENMEDİK BİR SEBEBİ: PİYONEFROZ Özant Helvacı
PS – 005 TRANSPLANTE BÖBREKTE İMMÜN TOLERANS İlter Bozacı
PS – 007 HEMODİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİN VE DERMATOLOJİK YAŞAM KALİTESİNİN GENÇ VE YAŞLI NÜFUSA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Özgül Balseven
PS – 008 SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HEMODİYALİZ TEDAVİSİ GÖREN HASTADA GEBELİK:OLGU SUNUMU Özgül Balseven
PS – 009 ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM Büşra Kuyumcu
PS – 010 İNTRAVİTREAL ANTİ-VEGF ENJEKSİYONU SONRASI PROGRESİF PROTEİNÜRİ VE OLASI AKUT TÜBÜLOİNTERSTİSİYEL NEFRİT: OLGU SUNUMU Rezzan Eren Sadioğlu
PS – 011 TRAVMAYA SEKONDER RABDOMYOLİZ İLİŞKİLİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN VAKA Engin Onan
PS – 013 COVID-19 BULGULARINI TAKLİT EDEN VASKÜLİT OLGULARI Gözde Türkel
PS – 015 COVİD-19 ENFEKSİYONU SONRASIAKUT BÖBREK HASARI İLE GELEN VAKALARDA ANA VE/VEYA ANCA POZİTİFLİĞİ, VAKA SERİSİ Ezgi Avanaz
PS – 016 NON HODGİN LENFOMA BÖBREK TUTULUMU Feyza Bora
PS – 017 BAŞARILI BİR OTOTRANSPLANT VAKASI Feyza Bora
PS – 018 BÖBREK NAKİLLİ HASTADA METASTATİK MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN YAYGIN TUTULUMLU TÜBERKÜLOZ OLGUSU Bülent Demirelli
PS – 019 WEGENER GRANÜLOMATOZLU HASTADA SUBARAKNOİD KANAMA OLGUSU Başak Boynueğri
PS – 020 DİRENÇLİ HİPERTANSİYONDA AKLIMIZA GELMESİ GEREKEN TANI: TAKAYASU ARTERİTİ Muammer Avcı
PS – 021 BÖBREK KİSTİ İLE BAŞVURAN MODY Lİ BİR OLGU SUNUMU Burcu Boztepe
PS – 022 IGG LAMBDA MULTİPL MYELOM VE PRİMER AMİLOİDOZİSLİ BİR OLGU SUNUMU Burcu Boztepe
PS – 023 ALLOJENİK KEMİK İLİĞİ NAKLİ SONRASI PROTEİNÜRİ GREFT VERSUS HOST HASTALIĞININ HABERCİSİ Mİ? Muammer Avcı
PS – 024 ARTRİT VE AKUT BÖBREK HASARI MULTİPLE MYELOMA HABERCİSİ Mİ? Ayten Feyza Çoban Kızılkaya
PS – 025 BÖBREK NAKİLLİ HASTADA AKCİĞER TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN TÜBERKULOZ OLGUSU Dilek Barutcu Atas
PS – 026 BÖBREK NAKLİ SONRASINDA ATEŞ VE PANSİTOPENİNİN NADİR BİR NEDENİ: VİSSERAL LEİSMANİA Ümit Çakmak